Obec Kurovice

FACEBOOK

Dnes je 28.11.2022 a svátek má

Tržní řád

Nařízení obce Kurovice č. 1/2015,

kterým se vydává tržní řád

 

Zastupitelstvo obce Kurovice se na svém zasedání dne 25.11.2015 usnesením č.1 usneslo vydat na základě § 18 odst. 1 a 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 11 odst. 1 a § 84 odst. 4 zákona č.  128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení:

 

Čl. 1

Úvodní ustanovení

 

Účelem tohoto nařízení obce je stanovit podmínky, za kterých lze uskutečňovat nabídku, prodej zboží a poskytovat služby mimo provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákona1) na území obce Kurovice. Tržní řád je závazný pro celé území obce bez ohledu na charakter prostranství a vlastnictví k němu.

 

 

Čl. 2

Základní pojmy

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

 1. prodej - nabídka, prodej zboží a poskytování služeb; u prodeje formou pojízdného prodeje, prodeje bez prodejního zařízení a pochůzkového prodeje se nabídkou rozumí i reklamní a promo akce;
 2. tržní místo - vymezený prostor mimo provozovnu, kde lze uskutečňovat nabídku, prodej zboží a poskytovat služby při použití prodejních zařízení;
 3. pojízdný prodej - prodej mimo provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím podle stavebního zákona, uskutečňovaný bez předchozí objednávky z pojízdných prodejních zařízení, zejména z automobilu, pojízdným způsobem mimo jednotlivé prodejní místo. Pojízdným prodejem není provozování taxislužby a dopravy;
 4. prodej bez prodejního zařízení - prodej mimo provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím podle stavebního zákona, uskutečňovaný mimo jednotlivé prodejní místo bez použití prodejního zařízení. Prodejem bez prodejního zařízení se rozumí zejména pochůzkový prodej a podomní prodej. Prodejem bez prodejního zařízení je i takovýto prodej realizovaný z jednoho stanoviště;
 5. pochůzkový prodej - prodej mimo provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím podle stavebního zákona, provozovaný formou pochůzky (obchůzky), při němž je potenciální uživatel zboží nebo služeb bez _____________                                                                                                                                 1) zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů                                                                                                          předchozí objednávky vyhledáván prodejcem z okruhu osob na veřejně přístupných místech2). Pochůzkový prodej je uskutečňován zejména bez prodejního zařízení;
 6. podomní prodej - prodej mimo provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím podle stavebního zákona, provozovaný formou pochůzky (obchůzky), při němž je potenciální uživatel zboží nebo služeb bez předchozí objednávky vyhledáván prodejcem z okruhu osob mimo veřejně přístupná místa, zejména obcházením jednotlivých domů, bytů apod.;
 7. jednotlivé prodejní místo - vymezené jednotlivé místo v tržnicích, na tržištích, tržních místech a předsunutých prodejních místech, na kterém fyzická nebo právnická osoba uskutečňuje prodej při použití prodejního zařízení. Za jednotlivé prodejní místo se považuje rovněž restaurační zahrádka jako celek;
 8. provozovatel - fyzická nebo právnická osoba, která vlastním jménem provozuje tržnici, tržiště nebo tržní místo;
 9. prodejce - fyzická nebo právnická osoba, zejména podnikatel, která vlastním jménem uskutečňuje prodej na jednotlivém prodejním místě (včetně prodeje v restaurační zahrádce), pojízdný prodej, pochůzkový prodej nebo prodej bez prodejního zařízení;
 10. prodejní zařízení - jakékoliv zařízení sloužící k prodeji, jehož umístěním dochází k záboru prostranství nebo prostoru nad ním, zejména stánek, přenosný stánek, stůl, pult, účelově upravený a vybavený vozík, stojan, tyč apod. Prodejním zařízením je rovněž automobil, přívěs nebo jiné silniční vozidlo sloužící k prodeji. Prodejním zařízením se rozumí rovněž oplocený prostor sloužící k prodeji. Prodejním zařízením se nerozumí zavazadla, přímo z nichž je prodáváno zboží při drobném prodeji bez funkční vazby na kolaudovanou provozovnu. Prodejním zařízením se dále nerozumí běžné reklamní tabule umístěné bez současného vystavení nabízeného zboží.

 

Čl. 3

Místa pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb

 

Na území obce je možno mimo provozovnu k tomuto účelu určenou kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákona2) nabízet a prodávat zboží a poskytovat služby na těchto místech (dále jen „místa pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb“):

 

Místa provozovaná po celý rok:

Tržní místo č. 1 – točna u zastávky, část pozemku parc.č. 12  k.ú. Kurovice – prodej potravinářského a nepotravinářského zboží, prodej z pojízdné prodejny. Přesné vymezení tržního místa je určeno v situačním plánku, který tvoří přílohu č. 1 k tomuto nařízení.

_________________

2) Veřejně přístupná místa jsou veřejná prostranství (§ 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů) a další místa veřejně přístupná i s omezením.

 

Tržní místo č. 2 – prostranství parkoviště parc.č. 322/2 v k.ú. Kurovice – prodej potravinářského a nepotravinářského zboží, prodej z pojízdné prodejny. Přesné vymezení tržního místa je určeno v situačním plánku, který tvoří přílohu č. 2 k tomuto nařízení.

 

Jednotlivé prodejní místo – předsunutá zahrádka před pohostinstvím p. č. 394 k. u. Kurovice. Přesné vymezení jednotlivého prodejního místa je určeno v situačním plánku, který tvoří přílohu č.3 k tomuto nařízení obce.

 

Místa provozovaná při konání jednorázových kulturních akcí:

Tržní místo č. 3 – Tvrz Kurovice a pozemek kolem ní p. č. 105/1 a 396 v k. u. Kurovice. Přesné vymezení tržního místa je určeno v situačním plánku, který tvoří přílohu č. 4 k tomuto nařízení.

 

Tržní místo č. 4 – Plocha a zázemí u dětského hřiště a tenisového kurtu p.č. 50/1 a 41/3 k.u. Kurovice. Přesné vymezení tržního místa je určeno v situačním plánku, který tvoří přílohu č. 5 k tomuto nařízení.

 

Čl. 4

Doba nabídky, prodeje zboží a poskytování služeb na místech pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb

 

(1) Tržní místo č. 1 je provozováno po celý rok, doba nabídky, prodeje zboží a poskytování služeb na tržnicích a tržištích je od 08:00 hodin do 20:00 hodin, kapacita 100m2.

(2) Tržní místo č. 2 je provozováno po celý rok, doba nabídky, prodeje zboží a poskytování služeb na tržnicích a tržištích je od 08:00 hodin do 20:00 hodin, kapacita 40m2.

(3) Tržní místo č. 3 je provozováno v době konání akce 08:00 hodin do 24:00 hodin, kapacita 1000m2.

(4)  Tržní místo č. 4  je provozováno v době konání akce 08:00 hodin do 24:00 hodin, kapacita 500m2.

(5) Jednotlivé prodejní místo – předsunutá zahrádka, je provozováno při otvírací době místního pohostinství

 

 

Čl. 5

Pravidla pro udržování čistoty a bezpečnosti míst pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb

 

Provozovatelé, prodejci zboží a poskytovatelé služeb na místech pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb jsou povinni:

  1. udržovat prodejní místo v čistotě a po skončení doby prodeje je zanechat čisté a uklizené,

  2. k nabídce zboží, jeho prodeji a poskytování služeb užívat jen místa k tomu určená,

  3. dbát na to, aby provozem nedocházelo k narušování veřejného pořádku,

  4. při prodeji živočišných produktů a zvířat a poskytování služeb, při nichž je nakládáno s živými zvířaty, jsou prodejci povinni se řídit zvláštními právními předpisy upravující veterinární a hygienické podmínky a požadavky.

 

 

Čl. 6

Pravidla k zajištění řádného provozu míst pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb

 

Provozovatel míst pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb je povinen:

  1. zveřejnit tržní řád a provozní dobu, popřípadě jméno správce,

  2. prodejní místa provozovat v souladu s tímto tržním řádem,

  3. určit prodejcům zboží a poskytovatelům služeb konkrétní prodejní místa.

    

    

   Čl. 7

   Druhy prodeje zboží a poskytování služeb, na které se toto nařízení nevztahuje

    

Toto nařízení se nevztahuje na druhy prodeje zboží a poskytování služeb mimo provozovnu při slavnostech, sportovních, kulturních nebo jiných podobných akcích uvedených v článku 3 tohoto nařízení, včetně podomního a pochůzkového prodeje, provozovaného místnímu spolky a organizacemi, při pořádání těchto akcí, na prodej v pojízdné prodejně uskutečňovaný mimo tržní místa, na ohlášené očkování domácích zvířat a na veřejné sbírky.

Čl. 8

Zakázané druhy prodeje zboží a poskytovaných služeb

 

Na území obce Kurovice je zakázán podomní a pochůzkový prodej (definice podomního a pochůzkového prodeje je uvedena v čl. 2), a to s ohledem na převažující veřejný zájem spočívající v zajištění bezpečnosti obyvatel obce.

 

Čl. 9

Závěrečná ustanovení

 

(1) Práva a povinnosti prodejců zboží, poskytovatelů služeb a provozovatelů stanovená zvláštními právními předpisy nejsou tímto nařízením dotčena.

(2) Toto nařízení obce nabývá účinnosti dnem 01.01.2016.

 

 

 

.......................................................                           ................................................

               Mgr. Lenka Koutná                                            Ing. Zdeněk Peška

                      starostka                                                                 místostarosta

 

Přílohy nařízení obce Kurovice č. 1,  kterým se vydává tržní řád:

 

Příloha č. 1 – situační plán Tržního místa č. 1

Příloha č. 2 – situační plán Tržního místa č. 2

Příloha č. 3 – situační plán Jednotlivého prodejního místa

Příloha č. 4 – situační plán Tržního místa č. 3

Příloha č. 5 – situační plán Tržního místa č. 4

 

Vyvěšeno na úřední desce: 14.12.2015

Sejmuto z úřední desky dne:31.12.2015

 

Vyvěšeno způsobem umožňující dálkový přístup 15.12.2015
 
Obec Kurovice  -  oficiální web obce   |   Aplikace, www a design:  ALMEO s.r.o. - aplikace a systémy