Obec Kurovice

FACEBOOK

Dnes je 28.11.2022 a svátek má

Žádost o povolení ke kácení dřevin


                      Obecní úřad Kurovice, Kurovice 68, 768 52 Míškovice , IČO: 00287377


Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les


Žadatel *: ………………………………………………………………………………………………
(vlastník pozemku, případně nájemce nebo jiný oprávněný uživatel se souhlasem vlastníka pozemku)

Trvalé bydliště:………………………………………………………………………………………..

Adresa pro doručování:………………………………………………………………………………

Kontaktní tel. …………………………………………………………………………………………

Upřesňující údaj (datum narození nebo IČO): ……………………………………………………


Žádám o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les podle ust. §8 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění a vyhlášky MPŽ č. 189/2013 Sb. ve znění vyhlášky 222/2014  Sb.:


A) Stromů: ……ks,druh: ……, obvod kmene (měřený ve výšce 130 cm nad zemí):

B) Zapojených porostů (velikost plochy porostu v m2, převažující druhy  keřů, příp. stromů do obvodu 80 cm ve 130 cm na zemí):

Dřeviny se nacházejí na pozemkové parcele č.: …..….. v k.ú. Kurovice
Odůvodnění kácení: …………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

*) Fyzická osoba uvede v podání jméno, příjmení a datum narození a místo trvalého bydliště, popřípadě jinou adresu pro doručování. V podání související s její podnikatelskou činností uvede fyzická osoba jméno a příjmení, popřípadě dodatek odlišující fyzickou osobu od podnikatele nebo druh podnikání vztahující se k této osobě nebo jí provozovanému druhu podnikání, identifikační číslo a adresu zapsanou v obchodním rejstříku nebo jiné zákonem upravené evidenci jako místo podnikání, popřípadě jinou adresu pro doručování.
Právnická osoba uvede v podání svůj název nebo obchodní firmu, identifikační číslo nebo obdobný údaj a adresu sídla, popřípadě jinou adresu pro doručování.


Situační nákres:
(popřípadě přiložte zákres na katastrální mapě)

V Kurovicích dne: …………………………………… Podpis žadatele: …………………………….Přílohy k žádosti:
- doložení vlastnického vztahu (výpis z evidence nemovitostí), nelze-li je ověřit v katastru nemovitostí, či nájemního nebo uživatelského vztahu žadatele k pozemkům a k dřevinám rostoucím mimo les (nájemní smlouva)
- souhlas vlastníka pozemku v případě, že žadatelem o povolení ke kácení dřevin je nájemce


POUČENÍ:
Žádost o kácení může podat jen vlastník či nájemce nebo jiný oprávněný uživatel pozemku se  souhlasem vlastníka.

V případě podání žádostí o kácení více účastníky řízení (např. má-li předmětný pozemek více vlastníků), je třeba uvést společně zvoleného zmocněnce pro doručování písemností.

Povolení ke kácení se nevyžaduje pro stromy o obvodu kmene ve výšce 130 cm nad zemí do 80 cm, pro zapojené porosty dřevin (tzn. keřů i stromů) o celkové ploše do 40 m2, pro dřeviny pěstované na pozemcích vedených v katastru nemovitostí jako plantáž dřevin a pro ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích v zastavěném území evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada, zastavěná plocha
a nádvoří nebo ostatní plocha se způsobem využití pozemku zeleň. Uvedené neplatí pro památné stromy
a dřeviny rostoucí jako součást významných krajinných prvků (VKP), kterými jsou se zákona lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera a údolní nivy !!! (Kácení stromů na lesních pozemcích se řídí zákonem č. 289/1996 Sb., o lesích, u ostatních významných krajinných prvků je nezbytné předchozí posouzení rozsahu požadovaného kácení orgánem ochrany přírody a krajiny z hlediska jeho dopadu na ekologicko-stabilizační funkci VKP).
 

Obec Kurovice  -  oficiální web obce   |   Aplikace, www a design:  ALMEO s.r.o. - aplikace a systémy