Obec Kurovice

FACEBOOK

Dnes je 28.11.2022 a svátek má

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované údaje podle zákona č. 106/1999 Sb.
1. Název Obec Kurovice
2. Důvod a způsob založení

Obec Kurovice (dále jen obec) vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích v platném znění ke dni 1.4.2000 a dle § 4 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících. Je tedy právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.

Posláním obce je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu a za podmínek stanovených zákony (viz zejména hlava sedmá Ústavy ČR, § 14 a § 21 zákona o obcích a organizační řád obecního úřadu).

3. Organizační struktura Starostka obce - Mgr. Lenka Koutná
Místostarostka - Mgr. Daniel Kolář 
Účetní - Zdeňka Krajíčková

Zastupitelstvo obce – 7 členů
- kontrolní výbor - 3 členové; finanční výbor - 3 členové; kulturní výbor - 6 členů
                                                                                                                                                          Rada obce – neustanovena          

Příspěvkové organizace zřizované obcí
- Obecní knihovna Kurovice
- SDH Kurovice
   
            
  
               
4. Kontaktní spojení Kontaktní údaje obce
4.1 Kontaktní poštovní adresa Obecní úřad Kurovice
Kurovice 68 
Míškovice u Holešova
768 52
4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu Obecní úřad Kurovice
Kurovice 68 
Míškovice u Holešova
768 52
4.3 Úřední hodiny Pondělí:   16:00 - 18:00
Středa:     16:00 - 18:00
4.4 Telefonní čísla Obecní úřad:   573 350 711
Starostka:   Mgr. Lenka Koutná - 602 569 764 
Místostarostka: Mgr. Daniel Kolář
4.5 Čísla faxu není
4.6 Adresa internetové stránky www.kurovice.cz
4.7 Adresa e-podatelny obec@kurovice.cz
4.8 Další elektronické adresy Datová schránka: amyazex
5. Případné platby lze poukázat číslo účtu: 241482215/0300
Platby v hotovosti lze uhradit na pokladně obecního úřadu v úředních hodinách.
6. 00287377
7. DIČ CZ00287377
8. Dokumenty  
8.1 Seznamy hlavních dokumentů Územní plán obce
Rozpočet obce
Rozpočtová opatření obce
Závěrečný účet obce
Střednědobý rozpočtový výhled obce
Tržní řád
8.2 Rozpočet
SCHVALENÝ ROZPOČET NA ROK 2022 Schváleno:15.12.2021Vyvěšeno:22.12.2021
- Rozpočtové opatření č. 1 2022 Schváleno: 31.1.2022 Vyvěšeno:23.2.2022
- Rozpočtové opatření č. 2 2022 Schváleno: 28.2.2022 Vyvěšeno:14.03.2022
- Rozpočtové opatření č. 3 2022 Schváleno: 31.3.2022 Vyvěšeno:13.04.2022
- Rozpočtové opatření č. 4 2022 Schváleno: 30.4.2022 Vyvěšeno:11.05.2022
- Rozpočtové opatření č. 5 2022 Schváleno: 30.6.2022 Vyvěšeno:18.07.2022
- Rozpočtové opatření č.6/2022 schváleno 31.7.2022 vyvěšeno 16.8.2022
- Rozpočtové opatření č.7 2022 schváleno 31.08.2022 vyvěšeno 21.09.2022
- Rozpočtové opatření č.8 2022 schváleno 30.09.2022 vyvěšeno 18.10.2022

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2021 Schváleno:16.12.2020Vyvěšeno:22.12.2020
- Rozpočtové opatření č. 1 2021 Schváleno: 16.3.2021 Vyvěšeno: 31.3.2021
- Rozpočtové opatření č. 2 2021 Schváleno: 30.4.2021 Vyvěšeno:11.5.2021
- Rozpočtové opatření č. 3 2021 Schváleno: 31.5.2021 Vyvěšeno:16.06.2021
- Rozpočtové opatření č. 4 2021 Schváleno: 30.6.2021 Vyvěšeno:23.07.2021
- Rozpočtové opatření č.5/2021 Schváleno:31.7.2021 Vyvěšeno:16.8.2021
- Rozpočtové opatření č. 6 2021 Schváleno: 31.8.2021 Vyvěšeno:17.09.2021
- Rozpočtové opatření č. 7 2021 Schváleno: 30.9.2021 Vyvěšeno:25.10.2021
- Rozpočtové opatření č. 8 2021 Schváleno: 1.11.2021 Vyvěšeno:29.11.2021
- Rozpočtové opatření č. 9 2021 Schváleno: 30.11.2021 Vyvěšeno:9.12.2021
- Rozpočtové opatření č.10 2021 Schváleno:03.01.2022 Vyvěšeno:31.01.2022

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2020 Schváleno:16.12.2019Vyvěšeno:20.12.2019
- Rozpočtové opatření č. 1 2020 Schváleno: 2.3.2020 Vyvěšeno: 11.3.2020
- Rozpočtové opatření č. 2 2020 Schváleno: 16.3.2020 Vyvěšeno: 9.4.2020
- Rozpočtové opatření č. 3 2020 Schváleno: 30.4.2020 Vyvěšeno: 12.5.2020
- Rozpočtové opatření č. 4 2020 Schváleno:3.8.2020 Vyvěšeno:14.8.2020
- Rozpočtové opatření č. 5 2020 Schváleno: 31.8.2020 Vyvěšeno: 24.9.2020
- Rozpočtové opatření č. 6 2020 Schváleno: 2.10.2020 Vyvěšeno:16.10.2020
- Rozpočtové opatření č. 7 2020 Schváleno:4.12.2020 Vyvěšeno: 9.12.2020
- Rozpočtové opatření č. 8 2020 Schváleno: 4.1.2021 Vyvěšeno: 25.1.2021

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2019 Schváleno:10.12.2018Vyvěšeno:11.12.2018
- Rozpočtové opatření č. 1 2019 Schváleno: 28.2.2019 Vyvěšeno: 11.3.2019
- Rozpočtové opatření č. 2 2019 Schváleno: 1.4.2019 Vyvěšeno:
- Rozpočtové opatření č. 3 2019 Schváleno: 31.5.2019 Vyvěšeno:
- Rozpočtové opatření č. 4 2019 Schváleno: 31.7.2019 Vyvěšeno:
- Rozpočtové opatření č. 5 2019 Schváleno: 31.8.2019 Vyvěšeno:
- Rozpočtové opatření č. 6 2019 Schváleno:7.11.2019 Vyvěšeno: 14.11.2019
- Rozpočtové opatření č. 7 2019 Schváleno:9.12.2019 Vyvěšeno: 17.12.2019
- Rozpočtové opatření č. 8 2019 Schváleno:10.1.2020 Vyvěšeno: 24.1.2020

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2018
- Rozpočtové opatření č. 1 2018
- Rozpočtové opatření č. 2 2018
- Rozpočtové opatření č. 3 2018
- Rozpočtové opatření č. 4 2018
- Rozpočtové opatření č. 5 2018
- Rozpočtové opatření č. 6 2018
- Rozpočtové opatření č. 7 2018
- Rozpočtové opatření č. 8 2018
- Rozpočtové opatření č. 9 2018
- Rozpočtové opatření č. 10 2018
- Rozpočtové opatření č. 11 2018

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2017
- Rozpočtové opatření č. 1 2017
- Rozpočtové opatření č. 2 2017
- Rozpočtové opatření č. 3 2017
- Rozpočtové opatření č. 4 2017
- Rozpočtové opatření č. 5 2017
- Rozpočtové opatření č. 6 2017
- Rozpočtové opatření č. 7 2017
- Rozpočtové opatření č. 8 2017
- Rozpočtové opatření č. 9 2017


9. Žádosti o informace Písemné žádosti o informace lze adresovat na adresu obecního úřadu (viz bod 4.1), za písemnou žádost o informaci se považuje také žádost podaná elektronicky, bez nutnosti uznávaného elektronického podpisu, doručená na elektronickou podatelnu obce (viz bod 4.7), nebo do datové schránky obce (viz bod 4.8).
10. Příjem žádostí a dalších podání Ústní žádosti a stížnosti lze podávat na obecním úřadě obce v úředních hodinách. Písemné podněty je třeba adresovat na adresu obecního úřadu (viz bod 4.1). Elektronické podněty je třeba adresovat na elektronickou podatelnu obce (viz bod 4.7), nebo do datové schránky obce (viz bod 4.8)
11. Opravné prostředky Proti rozhodnutí obce, jako povinného subjektu dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, kterým obec odmítla poskytnout informaci na základě žádosti lze podat odvolání dle § 16 téhož zákona.

§ 16
Odvolání
(1) Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání.
(2) Povinný subjekt předloží odvolání spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání.
(3) Nadřízený orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů ode dne předložení odvolání povinným subjektem. Lhůta pro rozhodnutí o rozkladu je 15 pracovních dnů ode dne doručení rozkladu povinnému subjektu. Lhůtu nelze prodloužit.
(4) Při soudním přezkumu rozhodnutí o odvolání na základě žaloby podle zvláštního právního předpisu soud přezkoumá, zda jsou dány důvody pro odmítnutí žádosti. Nejsou-li žádné důvody pro odmítnutí žádosti, soud zruší rozhodnutí o odvolání a rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti a povinnému subjektu nařídí požadované informace poskytnout.

Na postup obce při vyřízení žádosti o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů lze podat stížnost dle § 16a téhož zákona.

§ 16a
Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace
(1) Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen "stížnost") může podat žadatel,
  a) který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6,
  b) kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
  c) kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo
  d) který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací.
(2) Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam.
(3) Stížnost se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne
  a) doručení sdělení podle § 6, § 14 odst. 5 písm. c) nebo § 17 odst. 3,
  b) uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7.
(4) O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.
(5) Povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
(6) Nadřízený orgán při rozhodování o stížnosti podle odstavce 1 písm. a), b) nebo c) přezkoumá postup povinného subjektu a rozhodne tak, že
  a) postup povinného subjektu potvrdí,
  b) povinnému subjektu přikáže, aby ve stanovené lhůtě, která nesmí být delší než 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí nadřízeného orgánu, žádost vyřídil, případně předložil žadateli konečnou licenční nabídku, nebo
  c) usnesením věc převezme a informaci poskytne sám nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti; tento postup nelze použít vůči orgánům územních samosprávných celků při výkonu samostatné působnosti.
(7) Nadřízený orgán při rozhodování o stížnosti podle odstavce 1 písm. d) přezkoumá postup povinného subjektu a rozhodne tak, že
  a) výši úhrady nebo odměny potvrdí,
  b) výši úhrady nebo odměny sníží; tento postup nelze použít vůči orgánům územních samosprávných celků při výkonu samostatné působnosti, nebo
  c) povinnému subjektu přikáže, aby ve stanovené lhůtě, která nesmí být delší než 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí nadřízeného orgánu, zjednal nápravu, jde-li o úhradu nebo odměnu za poskytnutí informace územním samosprávným celkem v samostatné působnosti.
(8) Nadřízený orgán o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.
(9) Rozhodnutí podle odstavců 6 a 7 se oznamuje žadateli a povinnému subjektu. Proti rozhodnutí vydanému podle odstavců 6 a 7 se nelze odvolat. Jde-li však o rozhodnutí podle odstavce 6 písm. c), nelze se odvolat pouze v případě, kdy rozhodl nadřízený orgán určený podle § 178 odst. 2 věty poslední správního řádu nebo podle § 20 odst. 5 tohoto zákona.
(10) Je-li poskytnuta informace podle odstavce 6 písm. c), žadatel může ve smyslu odstavce 1 písm. a) nebo c) postupovat obdobně.

12. Formuláře Předepsané formuláře obec nepoužívá.
13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací https://portal.gov.cz/portal/obcan/situace/
14. Předpisy  
14.1 Nejdůležitější používané předpisy Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky.
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Úplné znění právních předpisů je dostupné na http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/
14.2 Vydané právní předpisy Právní předpisy obce jsou dostupné na internetových stránkách obce, odkaz zde.
Právní předpisy obce a jejich evidence jsou k nahlédnutí na obecním úřadě.
15. Úhrady za poskytování informací  
15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací Sazebník úhrad (níže) je vypracován v souladu s nařízením vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

Sazebník úhrad:

1) Pořízení kopií
jednostranná kopie – formát A4 2,50 Kč
oboustranná kopie – formát A4 4,00 Kč
jednostranná kopie – formát A3 4,00 Kč
oboustranná kopie – formát A3 6,00 Kč

2) Opatření technických nosičů dat
hradí se skutečná výše nákladů vynaložená na pořízení technických nosičů dat

3) Poštovné
hradí se skutečná výše nákladů dle sazebníku České pošty

4) Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledání informací
je-li časová náročnost vyhledání informace delší než 2 hodiny, hradí se 25 Kč za každých započatých 15 minut, vzniknou-li jiné náklady, hradí se ve skutečné výši
V případě, že obecní úřad bude požadovat úhradu nákladů za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací, odhadne časovou náročnost a po žadateli bude požadovat úhradu formou zálohy, která podléhá vyúčtování dle skutečného času vynaloženého na vyhledání a zpracování informací se zahrnutím případných jiných vzniklých nákladů.
15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací Žádná usnesení vydaná dle § 16a odst. 7 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů nebyla dosud přijata.
16. Licenční smlouvy  
16.1 Vzory licenčních smluv Vzory licenčních smluv obec nepoužívá.
16.2 Výhradní licence Obec v této době nemá uzavřenu žádnou smlouvu o poskytnutí výhradní licence.
17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

 

 
 
Obec Kurovice  -  oficiální web obce   |   Aplikace, www a design:  ALMEO s.r.o. - aplikace a systémy