Obec Kurovice

FACEBOOK

Dnes je 25.06.2018 a svátek má

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované údaje podle zákona č. 106/1999 Sb.
1.Oficiální názevObec Kurovice
2.Důvod a způsob založení

Obec Kurovice (dále jen obec) vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích v platném znění ke dni 1.4.2000 a dle § 4 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících. Je tedy právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.

Posláním obce je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu a za podmínek stanovených zákony (viz zejména hlava sedmá Ústavy ČR, § 14 a § 21 zákona o obcích a organizační řád obecního úřadu).

3.Organizační strukturazastupitelstvo  9 členů
- starostka Mgr. Lenka Koutná
- zástupce starostky  Ing. Zdeněk Peška
- účetní  Zdeňka Krajíčková
4.Kontaktní spojeníObecní úřad Kurovice
Kurovice 68 
768 52 Míškovice u Holešova
Úřední hodiny: Pondělí a středa 16:00 - 18:00
Tel.: 573 350 711
E-mail:  obec@kurovice.cz
5.Případné platbyčíslo účtu: 241482215/0300
6.IČO00287377
7.DIČ 


8.RozpočetRozpočet na rok 2018  http://www.kurovice.cz/data/2018/rozpocet%202018.pdf
9.Žádosti o informaceObec Kurovice zveřejňuje informace následujícími způsoby:
 • na úřední desce - u obecního úřadu
 • na elektronické úřední desce - www.kurovice.cz
 • na internetových stránkách: www.kurovice.cz
 • informace lze dále získat v kanceláři obecního úřadu v úředních hodinách

Každá fyzická nebo právnická osoba může získat informace níže uvedenými způsoby:

Ústně
 • osobně na obecním úřadě v úředních hodinách Po,ST 16:00-18:00 hod.
 • telefonicky na tel. č.: 573 350 711; 602 569 764
PísemněObce jsou povinny poskytnout všechny informace, vztahující se k jejich samostatné i přenesené působnosti, s výjimkou těch, jejichž zveřejnění vylučuje zákon:
 • utajované skutečnosti podle zák. č. 148/1998 Sb. o ochraně utajovaných skutečností ve znění souvisejících předpisů a pozdějších znění
 • obchodní tajemství dle obchodního zákoníku (§ 17 zák. 513/1991 Sb.)
 • skutečnosti, týkající se ochrany důvěrnosti majetkových poměrů, získaných na základě zákona o daních, poplatcích, penzijním, zdravotním pojištění nebo sociálním zabezpečení
 • skutečností, na které se vztahuje omezení práva na informace dle § 11 a 12 zák. 106/1999 Sb.
 • zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění souvisejících předpisů a pozdějších znění
10.Příjem žádostíŽádost o informaci ve smyslu tohoto zákona lze podat ústně nebo písemně. Písemně na adresu: Obecní úřad Kurovice, Kurovice 68; 768 52 Míškovice

Písemnou žádostí o informaci je i žádost podaná elektronickou poštou na emailovou adresu obec@kurovice.cz
nebo Elektonickou podatelnou se zaručeným el.podpisem na emailovou adresu obec@kurovice.cz

Na ústní žádost poskytne obecní úřad v jednoduchých záležitostech ústní informaci. Ústně podaná žádost však nemůže být podkladem pro vydání rozhodnutí ve správním řízení.

Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta, nebo ji žadatel nepovažuje za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

Na písemnou žádost odpoví obecní úřad písemně. Lhůta pro poskytnutí informace je 15 dní (§ 14 odst. 3 písm. c zákona). Lhůta je ze strany úřadu splněna, když je odpověď ve lhůtě předána k poštovní přepravě. Obecní úřad může lhůtu pro poskytnutí informace prodloužit o 10 dnů v případech, uvedených v § 14 odst. 5 pod písmeny a) až c) zákona. O prodloužení lhůty i o jejích důvodech bude OÚ žadatele informovat před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace.

Z písemné žádosti musí být jednoznačně zřejmé:
 • a) komu je určena
 • b) kdo ji podává (jméno, příjmení, u právnických osob název a adresa)
Písemná žádost
 • a) musí být srozumitelná
 • b) musí z ní být zřejmé, jaká informace je požadována
 • c) nesmí být formulována příliš obecně.

Pokud žádost tyto požadavky nesplňuje, vyzve obecní úřad žadatele do 7 kalendářních dnů od jejího podání, aby žádost upřesnil a upozorní jej, že nedostane-li odpověď do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy byla žádost podána, rozhodne o odmítnutí žádosti.

Obecní úřad poskytne požadovanou informaci ve lhůtě nejpozději do 15 dnů od přijetí žádosti nebo od upřesnění žádosti
 • a) písemně
 • b) nahlédnutím do spisu
 • c) pořízením kopie
 • d) na paměťových médiích

Nelze-li písemné žádosti vyhovět a nebyla-li žádost odložena, vydá OÚ rozhodnutí o zamítnutí žádosti (§ 15 odst. 1 zákona), které se doručuje do vlastních rukou žadatele (§ 15 odst. 3 zákona).

Pokud se požadovaná informace nevztahuje k působnosti obecního úřadu, OÚ žádost odloží a do 3 kalendářních dnů od doručení žádosti tuto skutečnost sdělí žadateli.

Nebyla-li ve stanovené lhůtě 15 dnů informace poskytnuta ani vydáno rozhodnutí (§ 15 odst. 1), má se za to, že bylo vydáno rozhodnutí o odepření žádosti (§ 15 odst. 4 zákona). Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne, kdy uplynula lhůta pro vyřízení žádosti.

11.Opravné prostředky1. Opravné prostředky proti rozhodnutí obecního úřadu

Opravné prostředky se podávají prostřednictvím toho oddělení obecního úřadu, který napadené rozhodnutí ve správním řízení vydal, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí, a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.

Proti opatření oddělení, které má charakter rozhodnutí ve správním řízení, nelze podávat opravné prostředky, ale je možné učinit podání, které dle obsahu projedná starosta.

2. Opravné prostředky proti rozhodnutí orgánů obce

Opravné prostředky proti rozhodnutí starosty a rady obce učiněné ve správním řízení se podávají prostřednictvím podatelny obecního úřadu, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.

Proti opatřením rady nebo zastupitelstva obce v samostatné i přenesené působnosti, která odporují zákonu, lze kdykoli podat ústně či písemně návrh na pozastavení výkonu tohoto opatření Krajskému úřadu Zlínského kraje.

Proti ostatním úkonům orgánů obce opravné prostředky nejsou.

3. Soudní přezkoumání

Došlo-li rozhodnutím orgánu obce ke zkrácení fyzické či právnické osoby, lze podat v souladu s §47 a násl. zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu v platném znění, žalobu k příslušnému soudu, případně v souladu s čl. 87 odst.1 písm.d) Ústavy ČR ústavní stížnost k Ústavnímu soudu.

12.Formuláře-
13.Řešení složitých životních situacíprojednání na OÚ
Řešení životních situací na portal.gov.cz
14.Nejdůležitější předpisyObecně závazné vyhlášky
- zákon č. 128/2000 Sb., o obcích
- zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím http://www.kurovice.cz/data/2015/Vyrocni_zprava_dle_zakona_106_za_rok.docx
http://www.kurovice.cz/data/2016/Vyrocni_zprava_dle_zakona_106_za_rok.rtf
- zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích
- zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek
- zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích
- zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků
- zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
- zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
- zákon č. 125/1997 Sb., o odpadech
- zákon č. 576/1990 Sb., o prav. hospodaření s rozpočtovými prostředky
- zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
- zákoník práce č. 65/1965 Sb.
- organizační řády a interní předpisy
15.Sazby úhrad za poskytování informacíSazebník poplatků

1) Pořízení kopií

jednostranná kopie – formát A4 2,50 Kč

oboustranná kopie – formát A4 4,00 Kč

jednostranná kopie – formát A3 4,00 Kč

oboustranná kopie – formát A3 6,00 Kč

2) Opatření technických nosičů dat

hradí se skutečná výše nákladů vynaložená na pořízení technických nosičů dat

3) Poštovné

hradí se skutečná výše nákladů dle sazebníku České pošty

4) Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledání informací

je-li časová náročnost vyhledání informace delší než 2 hodiny, hradí se 25 Kč za každých

započatých 15 minut, vzniknou-li jiné náklady, hradí se ve skutečné výši

V případě, že městský úřad bude požadovat úhradu nákladů za mimořádně rozsáhlé vyhledání

informací, odhadne časovou náročnost a po žadateli bude požadovat úhradu formou zálohy,

která podléhá vyúčtování dle skutečného času vynaloženého na vyhledání a zpracování

informací se zahrnutím případných jiných vniklých nákladů.

16.Výroční zpráva
17.Seznam organizací
 • Knihovna
 • SDH Kurovice
 • Myslivecké sdružení Hliník
 • TJ Sokol Kurovice
 • Chovatelé poštovních holubů
 • Včelaři

 

 
 
Obec Kurovice  -  oficiální web obce   |   Aplikace, www a design:  ALMEO s.r.o. - aplikace a systémy